API ZYM/ API 50CHB/ API 50CHL

产品货号: API ZYM/ API 50CHB/  产地:法国   价格: 询价    点击数:774

API Listeria

产品货号: 10300  产地:法国   价格: 询价    点击数:491

Elisa 试剂盒--人

Elisa 试剂盒--人

产品货号: Elisa 试剂盒--人  产地:美国   价格: 询价    点击数:416

API 20 NE

产品货号: 20050  产地:法国   价格: 询价    点击数:866

API 20 STAPH

产品货号: 20500  产地:法国   价格: 询价    点击数:603

Elisa 试剂盒--大鼠

Elisa 试剂盒--大鼠

产品货号: Elisa 试剂盒  产地:美国   价格: 询价    点击数:360

TCI(梯希爱)试剂

  产地:日本   价格: 询价    点击数:499

API Campy

产品货号: 20800  产地:法国   价格: 询价    点击数:505

API NH

产品货号: 10400  产地:法国   价格: 询价    点击数:544

API RapiD 20E

产品货号: 20701  产地:法国   价格: 询价    点击数:581

活细胞骨架染料(LifeAct质粒)

LifeAct是一个来源于酵母菌蛋白的17个氨基酸组成的多肽,可以对细胞或固定细胞的F-Actin染色。与GFP-actin和其他的actin绑定蛋白相比,LifeAct的大优势在于无论体内还是体外都不影响actin动力、作

产品货号: 60101 60102 60106 60  产地:德国   价格: 11200元    点击数:451

API 20 E

产品货号: 20100  产地:法国   价格: 询价    点击数:571